Flower Offering – Sunday September 25, 2016

“Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại!” Ê-sai 26:4

img_5064 img_5059 img_4189 img_4183