Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday September 23, 2018

“Ai giữ theo đạo lý tìm được ích; Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay.” Châm-ngôn 16:20