Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday September 16, 2018

“Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên, Để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp.” Châm ngôn 15:24