Flower Offering – Sunday October 9, 2016

“song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” Rô-ma 8:9b

img_3690-cr2 img_3695-cr2 img_3699-cr2