Flower Offering – Sunday October 2, 2016

“Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở trong trại kẻ dữ.”  Thi Thiên 84:10

img_3639-cr2 img_3642-cr2 img_3651-cr2 img_3656-cr2