Flower Offering – Sunday October 16, 2016

“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” Rô-ma 12:11

img_3746-cr2 img_3745-cr2 img_3736-cr2 img_3732-cr2