Flower Offering – Sunday November 27, 2016

“Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” Cô-lô-se 2:7

img_4550 img_4549 img_4552