Flower Offering – Sunday November 13, 2016

“Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

diem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_4480

2016-11-13-12-35-01