Flower Offering – Sunday May 7, 2017

“Phước cho người nào gìn giữ sự đoan-chánh, Và làm theo sự công-bình luôn luôn!” Thi-thiên 106:3