Flower Offering – Sunday May 22, 2016

“Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” 1 Cô-rinh-tô 15:57

IMG_2768

IMG_2771 IMG_2766