Flower Offering – Sunday March 5, 2017

Còn điều răn thứ hai cũng như thế: “Hãy yêu thương người khác như chính mình.” Ma-thi-ơ 22:39

IMG_Diem IMG_5060 IMG_5064 IMG_5059