Flower Offering – Sunday March 26, 2017

“Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm; Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay.” Châm-ngôn 12:18

IMG_Diem IMG_5080 IMG_5085 IMG_5086