Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday March 24, 2019

“Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được.” Ma-thi-ơ 5:14