Flower Offering – Sunday March 19, 2017

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” Giăng 16:33

IMG_4758. IMG_4767.CR2 IMG_4765.CR2 IMG_4754.CR2