Flower Offering – Sunday March 12, 2017

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” Thi-thiên 119:105

IMG_4717 IMG_4710 IMG_4727 IMG_4709