Flower Offering – Sunday June 4, 2017

“Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Ga-la-ti 5:14