Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday June 3, 2018

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” Rô-ma 8:28