Flower Offering – Sunday June 11, 2017

“Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.” Tít 2:11