Flower Offering – Sunday July 29, 2018

“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” Ma-thi-ơ 5:10