Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday July 21, 2019

“Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” Công-vụ 20:35