Flower Offering – Sunday January 8, 2017

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” Ca-thương 3:23

image001

img_4858 img_4853