Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday January 27, 2019

“Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” Ma-thi-ơ 5:7