Flower Offering – Sunday January 22, 2017

“Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi; Bóng hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ; Nhã-ca 2:11-12

IMG_4915 IMG_4914