Flower Offering – Sunday February 5, 2017

“Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ.” Thi-thiên 145:8

image001IMG_4993_fix IMG_4991 IMG_4992