Flower Offering – Sunday February 19, 2017

hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” 1 Cô-rinh-tô 1:31

DIEM2_5044 IMG_5046 IMG_5043 IMG_5038