Flower Offering – Sunday February 12, 2017

“Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” 1 Giăng 4:19

IMG_5008 IMG_5007 IMG_5004 IMG_5009