Flower Offering – Sunday December 4, 2016

“Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ Ðức Giê-hô-va, hãy ngợi khen, Hãy ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va.  Thi Thiên 113:1

img_4249-cr2 img_4243-cr2 img_4238-cr2 img_4230-cr2