Flower Offering – Sunday December 25, 2016

“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” Lu-ca 2:14

img_4598-cr2 img_4385-cr2 img_4384-cr2 img_4375-cr2