Flower Offering – Sunday December 11, 2016

“Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” Khải Huyền 5:13

img_4346-cr2 img_4324-cr2 img_4314-cr2 img_4305-cr2