Flower Offering – Sunday April 2, 2017

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” Cô-lô-se 3:23

IMG_4802.Diem IMG_4799.CR2 IMG_4801.CR2 IMG_4804.CR2