Flower Offering – Sunday April 16, 2017 – Lễ Phục Sinh

“Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh” I Cô-rinh-tô 15:4

IMG_diem IMG_5394.CR2 IMG_5392.CR2 IMG_5405.CR2