Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Mother’s Day – Sunday May 13, 2018

“Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.” Châm-ngôn 31:31