Flower Offering – Lễ Hiền Mẫu – Sunday May 14, 2017

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” Châm-ngôn 31:30