baptism

revival_camp

broadcast_w

SUNDAY July 21, 2019

LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT - SUNDAY WORSHIP SERVICES

English Worship Service: 9:45am

Vietnamese Worship Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY July 14, 2019

Flower Offering – Sunday July 14, 2019

“Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.” Giăng 1:34

Flower Offering – Sunday June 30, 2019

“Nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.” 1 Giăng 4:12b

Worship Services – Sunday June 23, 2019

English Service How To Receive God’s Gifts Scriptures: Joshua 6 (ESV) Key verse: Joshua 6:2 And the LORD said to Joshua, “See, I have given Jericho into your hand, with its king and mighty men of valor.” Hebrews 11:30 “By faith the walls of Jericho fell down after they had been encircled for seven days.”…

Worship Service – Sunday June 16, 2019

Cách Đối Phó với Sự Cám Dỗ – How to Respond to TemptationKinh Thánh – Scriptures: Ma-thi-ơ (Matthew) 4:1-11 Câu Gốc – Memory Verse: “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5