baptism

revival_camp

broadcast_w

SUNDAY May 19, 2019

LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT - SUNDAY WORSHIP SERVICES

English Worship Service: 9:45am

Vietnamese Worship Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY April 28, 2019

Flower Offering – Lễ Thờ Phượng Chúa Phục Sinh – Sunday April 21, 2019

“Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Giăng 20:29

Worship Services – Sunday April 14, 2019

English Service The Promise of Restoration Scriptures: Deuteronomy 29:22 – 30:10 [ESV] Memory Verse: Deuteronomy 30:6 And the LORD your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the LORD your God with all your heart and with all your soul, that you may live. Speaker: Mr.…

Flower Offering – Sunday April 14, 2019

“Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi.” Ma-thi-ơ 28:6

Worship Services – Sunday April 7, 2019

English Service The Practices of Giving Scriptures: Deuteronomy 26:1-4, 16-19 [ESV] Memory Verse: Deuteronomy 26:10 “And behold, now I bring the first of the fruit of the ground, which you, O LORD, have given me.’ And you shall set it down before the LORD your God and worship before the LORD your God” Speaker: Pastor…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5