broadcast_w

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG

SUNDAY APRIL 23, 2017

EASTER WORSHIP SERVICE

English: 9:45am

Vietnamese: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY April 16, 2017

Flower Offering – Sunday April 16, 2017 – Lễ Phục Sinh
danghoa

“Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh” I Cô-rinh-tô 15:4

Easter Worship Service – Sunday April 16, 2107
videoservice

Easter Service: Từ Cõi Chết Sống Lại – Risen From The Dead Ma-thi-ơ (Matthew) 28:1-10

Worship Services – Sunday April 9, 2017
videoservice

English Service: The Lord Speaks to His Children Genesis chapters 12:1-9; 13:14-18 (ESV)   Vietnamese Service: Thuật Lại Câu Chuyện – Tell The Story Rô-ma (Romans) 10:1-17

Flower Offering – Sunday April 9, 2017
danghoa

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Rô-ma 5:8

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5