Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Chào Mừng Quý Vị – Welcome To Berryessa Alliance Church!

Live Broadcast – Thờ Phượng Lễ Tạ Ơn Chúa – Thanksgiving Worship Service
Song Ngữ – Bilingual

SUNDAY November 22, 2020 9:30am (PST, California Time)

Thờ Phượng Anh Ngữ – English Worship

SUNDAY November 15, 2020

Thờ Phượng Việt Ngữ – Vietnamese Worship

SUNDAY November 15, 2020