broadcast_w

SUNDAY October 15, 2017

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY October 8, 2017

Worship Services – Sunday October 8, 2017

English Service: Renewed Calling by God Exodus 5:1-23 Pastor Tim Nguyen   Vietnamese Service Thánh Kinh và Truyền Thống – Scripture and Tradition Ma-thi-ơ (Matthew) 15:1-20 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Flower Offering – Sunday October 8, 2017

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.” Thi-Thiên 119:9

Worship Services – Sunday October 1, 2017

English Service: The Great I AM Exodus 3:1-22, 4:21-23 (ESV) Mr. Huy Le   Vietnamese Service Trở Về Nguồn – Back To The Source Nê-hê-mi (Nehemiah) 8:1-8 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Flower Offering – Sunday October 1, 2017

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.”  2 Ti-mô-thê 3:16

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5