revival_camp

baptism

broadcast_w

SUNDAY August 5, 2018

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY July 22, 2018

Flower Offering – Sunday August 5, 2018

“Hãy vùng dậy, chiếu sáng rực rỡ! Vì ánh sáng ngươi đã đến; vinh quang Chúa đã mọc lên soi sáng ngươi.” Ê-sai 60:1

Flower Offering – Sunday July 29, 2018

“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” Ma-thi-ơ 5:10

Worship Services – Sunday July 22, 2018

English Service: The Laws on Immoral Relations Scripture: Leviticus 18:1-30 (ESV) Key verse: Leviticus 18:22 (ESV) “You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination.” Speaker: Mr. Huy Lê   Vietnamese Service Chỉ Có Một Đường Dẫn Đến Sự Công Bình – Only One Road To Righteousness Kinh Thánh…

Flower Offering – Sunday July 22, 2018

“Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời.” Rô-ma 11:22a

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5