broadcast_w

SUNDAY September 17, 2017

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY September 10, 2017

Flower Offering – Sunday September 17, 2017

“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” Giăng 8:32

Worship Services – Sunday September 10, 2017

English Service: Living in the Plan of God Genesis 48:8-49:33 Mr. Huy Le   Vietnamese Service Duy Thánh Kinh – Scripture Alone Gia-cơ (James) 1:19-25 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Flower Offering – Sunday September 10, 2017

“Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Rô-ma 6:4

Worship Services – Sunday September 3, 2017

English Service: Understanding God’s Purpose Genesis 45:16 – 47:31 Pastor Tim Nguyen   Vietnamese Service Cách Thế Gian Tấn Công Hội Thánh – How the World Tries to Attack our Church Đa-ni-ên (Daniel) 1:1-7 Mục Sư Nguyễn Sĩ Thuận

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5