broadcast_w

SUNDAY JUNE 18, 2017
LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICE
Bilingual Service: 10:30am
(PST, California Time)

fathersday_w

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY June 11, 2017

Worship Services – Sunday June 11, 2017

English Service: The Family Relationship Genesis 27:1-40 (ESV)   Vietnamese Service: Thờ Phượng Có Chủ Đích – Missional Worship Thi Thiên (Psalm) 100

Flower Offering – Sunday June 11, 2017

“Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.” Tít 2:11

Worship Services – Sunday June 4, 2017

English Service: A Bride For The Son Genesis 24:1-67 (ESV)   Vietnamese Service: Hội Thánh Có Chủ Đích – Missional Church Công Vụ (Acts) 2:1-13

Flower Offering – Sunday June 4, 2017

“Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Ga-la-ti 5:14

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5