broadcast_w

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG

SUNDAY FEBRUARY 26, 2017

WORSHIP SERVICES

English: 9:45am

Vietnamese: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY February 19, 2017

Worship Services – Sunday February 19, 2017
videoservice

English Service: The Consequences of Disobedience Genesis 3 [ESV]   Vietnamese Service: Sống Cho Vinh Hiển Của Chúa – Living For God’s Glory 1 Cô-rinh-tô (1 Corinthians) 10:23-33

Flower Offering – Sunday February 19, 2017
danghoa

“hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” 1 Cô-rinh-tô 1:31

Worship Services – Sunday February 12, 2017
videoservice

English Service: God’s Will for All Time Genesis 2 [ESV]   Vietnamese Service: Sống Trong Tình Yêu Của Chúa – Living In God’s Love Cô-lô-se (Colossians) 3:1-14

Flower Offering – Sunday February 12, 2017
danghoa

“Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” 1 Giăng 4:19

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5