Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Chào Mừng Quý Vị – Welcome To Berryessa Alliance Church!

LIVE BROADCAST – Thờ Phượng Anh Ngữ – English Worship
SUNDAY, February 21, 2021 9:30am (PST, California Time)


LIVE BROADCAST – Thờ Phượng Việt Ngữ – Vietnamese Worship
SUNDAY, February 21, 2021 11:15am (PST, California Time)


Thờ Phượng Song Ngữ – Bilingual Worship Service
SUNDAY February 14, 2021
Tết Việt Nam – Lunar New Year


Thờ Phượng Anh Ngữ – English Worship
SUNDAY, February 7, 2021


Thờ Phượng Việt Ngữ – Vietnamese Worship
SUNDAY, February 7, 2021