broadcast_w

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG

WORSHIP SERVICES

SUNDAY July 24, 2016

English: 9:45am

Vietnamese: 11:15am

(PDT, California Time)CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG SUNDAY July 17, 2016

Flower Offering – Sunday July 17, 2016
danghoa

“và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” 2 Sử-ký 7:14

Worship Services – Sunday July 17, 2016
videoservice

English Service: Saul’s Conversion (A Chosen Instrument of God) Acts 9:1-19   Vietnamese Service: Tự Do Đã Đến – Freedom Is Here! Ga-la-ti (Galatians) 1:1-12

Flower Offering – Sunday July 10, 2016
danghoa

“Sự công bình làm cho nước cao trọng; Song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.” Châm-ngôn 14:34

Worship Services – Sunday July 10, 2016
videoservice

English Service: Words for Life Acts 3: 11-26   Vietnamese Service: Cộng Đồng Đức Tin Sống Động – A Vital Community of Faith Công Vụ (Acts) 2:42-47

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5