baptism

sunday_school

broadcast_w

SUNDAY Sep 15, 2019

LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT - SUNDAY WORSHIP SERVICES

English Worship Service: 9:45am

Vietnamese Worship Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY Sep 8, 2019

Flower Offering – Sunday September 8, 2019

“Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, Khỏi vũng bùn lấm; Ngài đặt chân tôi trên hòn đá, Và làm cho bước tôi vững bền.” Thi-thiên 40:2

Worship Services – Sunday, August 25, 2019

English Service Our Promise Keeping God Scriptures: Joshua 17:1-6 (ESV) Key verse: Joshua 17:6 (ESV) “The daughters of Manasseh received an inheritance along with his sons. The land of Gilead was allotted to the rest of the people of Manasseh.” Speaker: Mr. Huy Le Chúa Giê-xu Có Lời của Sự Sống Đời Đời – Jesus Has…

Flower Offering – Sunday August 25, 2019

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” Giăng 7:38

Worship Services – Sunday, August 18, 2019

English Service The Inheritance of the Faithful Scriptures: Joshua 14:6-15 (ESV) Key verse: Joshua 14:8 (ESV) “But my brothers who went up with me made the heart of the people melt; yet I wholly followed the Lord my God.” Speaker: Mr. Huy Le Chúa Giê-xu Ban Cho Chúng Ta Nước Sống – Jesus Offers Us Living…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5