broadcast_w

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG

WORSHIP SERVICES

SUNDAY October 23, 2016

English: 9:45am

Vietnamese: 11:15am

(PDT, California Time)

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY October 16, 2016

Flower Offering – Sunday October 16, 2016
danghoa

“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” Rô-ma 12:11

Worship Service – Sunday October 16, 2016
videoservice

Vietnamese Service: Cầu Nguyện Cho Nhau – Praying for Each Other 1 Tê-sa-lô-ni-ca (1 Thessalonians) 5:12-28

Flower Offering – Sunday October 9, 2016
danghoa

“song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” Rô-ma 8:9b

Worship Services – Sunday October 9, 2016
videoservice

English Service: When the Son sets you free John 8:31-38   Vietnamese Service: Cầu Nguyện Cho Giới Trẻ – Pray For The Youth 1 Sử-Ký (1 Chronicles) 29:10-19

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5