broadcast_w

SUNDAY November 12, 2017

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY November 5, 2017

Flower Offering – Sunday November 12, 2017

“Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài; Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài.”  Xuất Ê-díp-tô-ký 15:2

Worship Services – Sunday November 5, 2017

English Service: The Leading Hand of God Exodus 13:17-22 Mr. Huy Le   Vietnamese Service Cảm Tạ Chúa vì Cứu Rỗi Tôi – Thank God for Saving Me Thi Thiên (Psalm) 118:19-29 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Flower Offering – Sunday November 5, 2017

“Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm.”  2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3

Worship Services – Sunday October 29, 2017

English Service: Sharing the Lamb Exodus 12:1-13 Pastor Tim Nguyen   Vietnamese Service Duy Thiên Chúa Được Tôn Vinh – Glory To God Only Rô-ma (Romans) 11:33-36 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5