broadcast_w

SUNDAY August 20, 2017

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)


VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY August 6, 2017

Flower Offering – Sunday August 20, 2017

“Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời; đừng để rễ cay đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người.” Hê-bơ-rơ 12:15 (BDM)

Worship Services – Sunday August 6, 2017

English Service: The Refined Life of Joseph Genesis 39:1-23 Vietnamese Service Đâm Rễ Trong Chúa – Rooted In Christ Cô-lô-se (Colossians) 2:1-7

Flower Offering – Sunday August 6, 2017

“Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ.” Thi-thiên 90:14

Worship Services – Sunday July 30, 2017

English Service: The Graciousness of God in Sin Genesis 38:1-30 Vietnamese Service Lãnh Đạo Có Chủ Đích – Missional Leaders Ma-thi-ơ (Matthew) 20:20-28

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5