broadcast_w

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG
SUNDAY MAY 28, 2017
LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES
English Service: 9:45am
Vietnamese Service: 11:15am
(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY May 14, 2017

Worship Service – Mother’s Day – Sunday May 14, 2017

Bilingual Service: Phụ Nữ Sống Có Chủ Đích – Missional Women 2 Ti-mô-thê (2 Timothy) 1:1-5

Flower Offering – Lễ Hiền Mẫu – Sunday May 14, 2017

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” Châm-ngôn 31:30

Worship Services – Sunday May 7, 2017

English Service: The Miracle Child and Destruction of A Nation Genesis 18:1-15, 19:1-29 (ESV)   Vietnamese Service: Sống Có Chủ Đích – Missional Living Lu-ca (Luke) 10:25-37

Flower Offering – Sunday May 7, 2017

“Phước cho người nào gìn giữ sự đoan-chánh, Và làm theo sự công-bình luôn luôn!” Thi-thiên 106:3

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5