revival_camp

baptism

broadcast_w

SUNDAY September 23, 2018

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY September 16, 2018

Flower Offering – Sunday September 23, 2018

“Ai giữ theo đạo lý tìm được ích; Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay.” Châm-ngôn 16:20

Flower Offering – Sunday September 16, 2018

“Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên, Để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp.” Châm ngôn 15:24

Worship Services – Sunday September 16, 2018

English Service: Offerings of the Leaders Scripture: Numbers 7:1-17,84-89 (ESV) Key verse: Revelation 21:12 “It had a great, high wall, with twelve gates, and at the gates twelve angels, and on the gates the names of the twelve tribes of the sons of Israel were inscribed” Speaker: Mr. Huy Le   Vietnamese Service Nợ Về…

Worship Services – Sunday September 9, 2018 – Ngày Trường Chúa Nhật

English Service: The Adultery Test Scripture: Numbers 5:11-31 Key verse: Hosea 4:12 “My people inquire of a piece of wood, and their walking staff gives them oracles. For a spirit of whoredom has led them astray, and they have left their God to play the whore.” Speaker: Mr. Huy Le Vietnamese Service Thực Hành Lời…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5