broadcast_w

SUNDAY December 10, 2017

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY November 26, 2017

Worship Services – Sunday December 3, 2017

English Service: The Means of the Wisdom of God Exodus 18:1-27 Mr. Huy Le   Vietnamese Service Lên Ngôi Hoàng Hậu Ê-xơ-tê (Esther) 2:8-18 Mục Sư Hồ Xuân Phước

Flower Offering – Sunday December 3, 2017

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” Rô-ma 8:28

Worship Services – Sunday November 26, 2017

English Service: The Grumbling of Men & The Grace of God Exodus 14:1-31 Pastor Tim Nguyen   Vietnamese Service Lý Do Chúa Đến – Why Jesus Came Lu-ca (Luke) 19:1-10 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Thanksgiving Worship Service – Sunday November 19, 2017

Thanksgiving Worship Service Lý Do Cảm Tạ Chúa – Reasons to Give Thanks to God Xuất Ê-díp-tô-ký (Exodus) 15:1-21 Mục Sư Nguyễn Thọ Tuyên

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5