broadcast_w

broadcast_w

broadcast_w

SUNDAY July 1, 2018

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICE

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY June 24, 2018

Flower Offering – Sunday July 8, 2018

“Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, Hay làm ơn trong mọi công việc Ngài.”  Thi Thiên 145:17

Worship Services – Sunday June 24, 2018

English Service: Is Your House Clean or Unclean? Scripture: Leviticus 14:33-57 (ESV) Key verse: Leviticus 14:35-36 (ESV): ‘There seems to me to be some case of disease in my house.’ 36 Then the priest shall command that they empty the house before the priest goes to examine the disease, lest all that is in the…

Flower Offering – Sunday June 24, 2018

“Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, vì Ngài là sự sống ngươi.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19b, 20b

Worship Service – Sunday June 17, 2018 – Father’s Day

Vietnamese Service Tấm Lòng Nhân Ái Của Người Cha – The Father’s Love Kinh Thánh – Scriptures: Lu-ca (Luke) 15:20-24 Câu Gốc – Memory Verse: “Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.” Lu-ca…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5