Easter

revival_camp

broadcast_w

SUNDAY April 21, 2019

LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA PHỤC SINH - EASTER WORSHIP SERVICE

Bilingual Worship Service: 10:30am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY April 7, 2019

Flower Offering – Sunday April 14, 2019

“Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi.” Ma-thi-ơ 28:6

Worship Services – Sunday April 7, 2019

English Service The Practices of Giving Scriptures: Deuteronomy 26:1-4, 16-19 [ESV] Memory Verse: Deuteronomy 26:10 “And behold, now I bring the first of the fruit of the ground, which you, O LORD, have given me.’ And you shall set it down before the LORD your God and worship before the LORD your God” Speaker: Pastor…

Flower Offering – Sunday April 7, 2019

“Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!” Thi-thiên 150:4

Worship Services – Sunday March 31, 2019

English Service Obeying Your Father and Mother Scriptures: Deuteronomy 21:18-21 Memory Verse: Deuteronomy 5:16 “Honor your father and your mother, as the Lord your God commanded you, that your days may be long, and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you.” Mr. Huy Lê…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5