baptism

revival_camp

broadcast_w

SUNDAY June 16, 2019 - Father's Day

LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT - SUNDAY WORSHIP SERVICE

Bilingual Worship Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY June 9, 2019

Worship Services – Sunday June 2, 2019

English Service The Primacy of God’s Promise Scriptures: Joshua 3 [ESV] Memory Verse: Joshua 3:6 Speaker: Mr. Huy Le Thẩm Quyền Chúa Giê-xu được Xác Định – The Authority of Jesus is Affirmed Kinh Thánh – Scriptures: Ma-thi-ơ (Matthew) 3:13-17 Câu Gốc – Memory Verse: “Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra…

Flower Offering – Sunday May 26, 2019

“Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi nương náu mình nơi Ngài; Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi, và thoát giải tôi” Thi-thiên 7:1

Flower Offering – Sunday May 19, 2019

“Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình.” Giăng 7:24

Flower Offering – Mother’s Day – Sunday May 12, 2019

“Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp.” Rô-ma 13: 8

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5