broadcast_w

SUNDAY March 25, 2018

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY March 11, 2018

Worship Services – Sunday March 11, 2018

English Service: Building the Tabernacle Exodus 35:10-35 (ESV) Pastor Tim Nguyen   Vietnamese Service Xưng Công Bình bởi Đức Tin – Justification by Faith Rô-ma (Romans) 3:21-31 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Flower Offering – Sunday March 11, 2018

“Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” Rô-ma 5:1  

Worship Services – Sunday March 4, 2018

English Service: The Goodness of God Exodus 33:7-23 (ESV) Pastor Tim Nguyen   Vietnamese Service Không Một Người Công Bình – None Is Righteous Rô-ma (Romans) 3:9-20 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Flower Offering – Sunday March 4, 2018

“Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.”  Rô-ma 3:28

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5