revival_camp

baptism

broadcast_w

SUNDAY October 14, 2018

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICE

Ngày Thanh Thiếu Niên - Youth Sunday

Bilingual Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY October 7, 2018

Worship Services – Sunday October 7, 2018

English Service: The Complaint of God’s People Scripture: Numbers 11:1-15, 31-35 Key Verse: Numbers 11:1 (ESV) “And the people complained in the hearing of the Lord about their misfortunes, and when the Lord heard it, his anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them and consumed some outlying parts of the…

Flower Offering – Sunday October 7, 2018

“Thế thì chúng ta hãy đeo đuổi những gì đem lại hòa thuận và gây dựng cho nhau.”  Rô-ma 14:19 (BD2011)

Worship Services – Sunday September 30, 2018

English Service: A Gracious Provision Scripture: Numbers 9:15-23; 10:1-10 (ESV) Key verses: Numbers 9:18 & 10:10b “At the command of the LORD the people of Israel set out, and at the command of the LORD they camped. As long as the cloud rested over the tabernacle, they remained in camp.” “You shall blow the trumpets…

Flower Offering – Sunday September 30, 2018

“Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng lên án những vấn đề không biết chắc.” Rô-ma 14:1 (BDM)

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5