broadcast_w

SUNDAY October 22, 2017

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY October 15, 2017

Worship Services – Sunday October 15, 2017

English Service: God’s Purpose in Catastrophe Exodus 7:14-8:15 Mr. Huy Le   Vietnamese Service Mục Tiêu Của Đời Sống – The Goal of Life Thi-Thiên (Psalm) 119:9-16 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Flower Offering – Sunday October 15, 2017

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” Ê-phê-sô 2:8

Worship Services – Sunday October 8, 2017

English Service: Renewed Calling by God Exodus 5:1-23 Pastor Tim Nguyen   Vietnamese Service Thánh Kinh và Truyền Thống – Scripture and Tradition Ma-thi-ơ (Matthew) 15:1-20 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Flower Offering – Sunday October 8, 2017

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.” Thi-Thiên 119:9

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5