baptism

revival_camp

broadcast_w

SUNDAY Aug 18, 2019

LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT - SUNDAY WORSHIP SERVICES

English Worship Service: 9:45am

Vietnamese Worship Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY Aug 4, 2019

Flower Offering – Sunday August 4, 2019

“Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.” Châm-ngôn 2:6

Flower Offering – Sunday July 28, 2019

“Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.” Thi-thiên 11:7

Worship Services – Sunday July 21, 2019

English Service The Deception of Israel Scriptures: Joshua 9 [ESV] Key verse: Joshua 9:18 But the people of Israel did not attack them, because the leaders of the congregation had sworn to them by the LORD, the God of Israel. Then all the congregation murmured against the leaders. Speaker: Mr. Huy Le Phép Lạ Thứ Nhất…

Flower Offering – Sunday July 21, 2019

“Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” Công-vụ 20:35

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5