broadcast_w

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG

WORSHIP SERVICES

SUNDAY October 2, 2016

English: 9:45am

Vietnamese: 11:15am

(PDT, California Time)

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY September 25, 2016

Flower Offering – Sunday September 25, 2016
danghoa

“Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại!” Ê-sai 26:4

Worship Services – Sunday September 25, 2016
videoservice

English Service: A Model Leader During the Shipwreck Acts 27:13-38   Vietnamese Service: Ích Lợi Của Kinh Thánh – The Benefits of Scripture 2 Ti-mô-thê (2 Timothy) 3:14-17

Flower Offering – Sunday September 18, 2016
danghoa

“Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!” Ê-sai 40:8

Worship Services – Sunday September 18, 2016
videoservice

English Service: Paul Demonstrated Wisdom Before His Accusers Acts 22:22 – 23:11   Vietnamese Service: Làm Theo Lời Chúa – Doers of the Word Gia-cơ (James) 1:16-25

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5