christmasoutreach

Christmas2019

baptism

sunday_school

broadcast_w

SUNDAY December 8, 2019

LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT - SUNDAY WORSHIP SERVICES

English Worship Service: 9:45am

Vietnamese Worship Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY December 8, 2019

Flower Offering – Sunday December 1, 2019

“Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.” Công Vụ 2:39

Flower Offering – Sunday November 24, 2019

“A-men! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men.” Khải Huyền (Revelation) 7:12

Worship Services – Sunday, November 3, 2019

English Service The Hour of Judgment Has Come (Seven Signs) Scripture: Revelation 14:6-13[ESV] Key verse: Revelation 14:7 “Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water.” Pastor Tim Nguyen Phục Vụ Trong Hội Thánh –…

Worship Services – Sunday, October 27, 2019

English Service The Seventh Trumpet Scripture: Revelation 11:15-19[ESV] Key verse: Revelation 11:15 “The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever.” Speaker: Pastor Tim Nguyen Chúa Sống Trong Tôi – Christ Lives In Me Kinh Thánh – Scriptures:  Giăng (John) 15:1-11 Câu Gốc…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5