broadcast_w

>

Worship Services – Sunday, February 16, 2020

English Service The Basis of God’s Judgement Scripture: Romans 2:12-16 (ESV) [ESV] Key verse: “For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified.” Romans 2:13 (ESV) Mr. Huy Le Sống Chân Thật – Be Honest Kinh Thánh – Scriptures:  Công Vụ (Acts)…

Worship Services – Sunday, January 5, 2020

English Service Introduction to the Gospel Scripture: Romans 1:1-7 [ESV] Key verse: “Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ” Romans 1:5-6 (ESV) Mr. Huy…

Flower Offering – Sunday December 8, 2019

“Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Lu-ca 1:37

Flower Offering – Sunday December 1, 2019

“Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.” Công Vụ 2:39

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5