broadcast_w

SUNDAY February 11, 2018

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY Janaury 28, 2018

Flower Offering – Sunday February 11, 2018

“Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời; vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương.” 1 Giăng 4:8

Flower Offering – Sunday February 4, 2018

“Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.” Rô-ma 1:21

Worship Services – Sunday January 28, 2018

English Service: Consecrated for God’s Use Exodus 29: 1-46 (ESV) Pastor Tim Nguyen   Vietnamese Service Nguyên Tắc Phán Xét Của Chúa – God’s Principles of Judgment Rô-ma (Romans) 2:1-16 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Flower Offering – Sunday January 28, 2018

“Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời!” Rô-ma 2:23

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5