Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Chào Mừng Quý Vị – Welcome To Berryessa Alliance Church!

Thờ Phượng Tại Nhà Thờ – Onsite (In-Person) Services
Sunday, May 2, 2021
9:30am (PST, California Time)
English Worship Service
In-Person English Service Registration: https://forms.gle/xzEg2e9KrPduk4Rj7

11:15am (PST, California Time)
Vietnamese Worship Service
Ghi Danh Thờ Phượng Tại Nhà Thờ:
https://forms.gle/ssVwDttzrPDjdD3G7

LIVE BROADCAST – English Worship Service
SUNDAY, May 2, 2021 9:30am (PST, California Time)

LIVE BROADCAST – Lễ Thờ Phượng Chúa Nhật – Vietnamese Worship Service
SUNDAY, May 2, 2021 11:15am (PST, California Time)


Thờ Phượng Anh Ngữ – English Worship
SUNDAY, April 25, 2021


Thờ Phượng Việt Ngữ – Vietnamese Worship
SUNDAY, April 25, 2021