revival_camp

baptism

broadcast_w

SUNDAY November 11, 2018

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICE

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY October 14, 2018

Flower Offering – Sunday November 11, 2018

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.” Thi Thiên 103:2

Flower Offering – Sunday November 4, 2018

“Để anh chị em có thể đồng thanh tôn vinh Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.”  Rô-ma 15:6 (BD2011)

Flower Offering – Sunday October 28, 2018

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” Mác 1:17

Worship Services – Sunday September 23, 2018

English Service: A Life of Discipline and Faithful Service Scripture: Numbers 8:5-22 Key verse: Numbers 8:10-11 “When you bring the Levites before the LORD, the people of Israel shall lay their hands on the Levites, 11 and Aaron shall offer the Levites before the LORD as a wave offering from the people of Israel, that…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5