baptism

sunday_school

broadcast_w

SUNDAY January 12, 2020

LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT - SUNDAY WORSHIP SERVICES

English Worship Service: 9:45am

Vietnamese Worship Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY January 5, 2020

Worship Services – Sunday, January 5, 2020

English Service Introduction to the Gospel Scripture: Romans 1:1-7 [ESV] Key verse: “Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ” Romans 1:5-6 (ESV) Mr. Huy…

Flower Offering – Sunday December 8, 2019

“Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Lu-ca 1:37

Flower Offering – Sunday December 1, 2019

“Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.” Công Vụ 2:39

Flower Offering – Sunday November 24, 2019

“A-men! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men.” Khải Huyền (Revelation) 7:12

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5