broadcast_w

SUNDAY May 20, 2018

LỄ THỜ PHƯỢNG - WORSHIP SERVICES

English Service: 9:45am

Vietnamese Service: 11:15am

(PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY May 13, 2018

Flower Offering – Sunday May 20, 2018

“Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.” Rô-ma 8:14

Worship Service – Sunday May 13, 2018 – Mother’s Day

Bilingual Worship Service Người Nữ Kính Sợ Chúa – A God-Fearing Woman Châm Ngôn (Proverbs) 31:10-31 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Flower Offering – Mother’s Day – Sunday May 13, 2018

“Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.” Châm-ngôn 31:31  

Worship Services – Sunday May 6, 2018

English Service: The Guilt Offering Scripture: Leviticus 5:14-6:7 Speaker: Mr. Huy Le   Vietnamese Service Sự Bất Lực Của Luật Pháp – The Law’s Inability Rô-ma (Romans) 7:14-25 Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5